ენეაგრამა დიაგნოსტიკა

ენეატიპის გასაგებად ყველაზე ვალიდური მეთოდი არის თვისებრივი კვლევა.

კვლევის მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებებით:

• არაცნობიერი მოტივაციების კვლევა;
• სიღრმისეული პატერნების კლევა;
• ვერბალური და არავერბალური გამოვლინებების დადგენა;

სიღრმისეული მოტივაციები, ეს არაცნობიერ მოტივაციები, რომელიც ჩვენ და უნებურად მართავს ჩვენს ცხოვრებას, გვაძლევ ამა თუ იმ მიმართულებას ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტში. სიღრმისეული პატერნები ჩვენ გადაწვეტილებების საფუძველია, ის არავერბალური და ვერბალური სახით ვლინდება ჩვენ ქცევასა და ცხოვრებაში.

კვლევის მეთოდი

თვისებრივი კვლევა (სიღრმისეული ინტერვიუ);
მეორადი კვლევა.

რას მოგვცემს ენედიაგნოსტიკა:

შეძლებ უკეთ გაიცნო საკუთარი თავი, გაიგოთ თქვენი :

• სოციალური ურთიერთობის სტილი;
• წამყვანი ინტელექტის ცენტრი;
• აზროვნება და ქცევის მოდელი;
• არაცნობიერი მოტივაციები;
• ჰარმონიის მიღწევის სტრატეგია;
• კარიერული და პირადი ურთიერთობების თავისებურებები;
• ძლიერი და სუსტი მხარეები;
• ფსიქოლოგიური განვითარების დონე;
• განვითარების პოტენციალი;

ენედიაგნოსტიკა მოიცავს:

 ორ ინდივიდუალურ შეხვედრას, შეხვედრის დრო: 90-120 წუთი;

I შეხვედრა – ენეანიშნის კვლევა;

II შეხვედრა – ენეატიპის გაცნობა

 რეპორტ ფაილის მომზადებას ელექტრონულის(PDF) სახით;

ფასი: 500 ₾

დამიკავშირდი

(Visited 1,083 times, 1 visits today)